6.2.4.27. write_tar

write_tar(tar, path, bytes)[source]